சுவாதி கொலை பார்த்துக்கொண்டிருந்த ஆண்களை கிழி கிழி என்று கிழிக்கும் பெண்கள். விடியோ !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *