அஸ்லாம் பாபாவின் காமடி வீடியோ!

அஸ்லாம் பாபா ஜின் வைத்தியம் என்ற பெயரில் வெட்ட வெளியில் ஆப்பரேஷன் செய்து வையிற்றிலிருந்து கட்டி எடுத்தல், சிறுநீரகத்திலிருந்து கல் எடுத்தல் போன்ற போலி சிகிட்சையை   7 ஆண்டுகளாக பல்லாயிரம் மக்களுக்கு நிகழ்த்தியுள்ளார்.  இவர் எவ்வாறு இந்த எமாற்று வித்தைகளை நிகழ்த்தி வந்தார் என்பதை இந்த வீடியோ தொகுப்பில்  பாருங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *